Політика конфіденційності

Політика конфіденційності та захисту даних користувачів сайту itDatingSite.com
1. Вступ і загальні положення
• 1.1. З метою виконання та дотримання вимог законодавства Російської Федерації, дотримання прав Користувачів Сайту адміністрація сайту (далі – «Адміністрація») розробила і ввела в дію справжню Політику конфіденційності та захисту персональних даних Користувачів Сервісу itDatingSite.com (далі – «Політика конфіденційності»).
• 1.2. Адміністрація заявляє, що забезпечення законності і справедливості обробки персональних даних Користувачів Сервісу, дотримання конфіденційності персональних даних та безпеки процесів їх обробки є одними з найважливіших завдань при забезпеченні доступу до Сервісу.
• 1.3. Ця Політика конфіденційності розроблена і виконується на основі законодавства Російської Федерації, що забезпечує досягнення цілей обробки та захисту персональних даних Користувачів Сервісу.
2. Терміни та визначення
• 2.1. Конфіденційність персональних даних — обов'язкове для дотримання Адміністрацією або уповноваженими ним особами, які отримали доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта або іншого законного підстави.
• 2.2. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
• 2.3. Адміністрація – адміністратори сайту itDatingSite.com.
• 2.4. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно визначеним або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних), є або, в передбачених законодавством і цим Положенням випадках, що був Користувачем Сервісу, оброблювана Адміністрацією в цілях, установлених цим Положенням.
• 2.5. Користувач Сервісу – фізична особа, яка є стороною угоди з Адміністрацією з приводу надання послуг з надання доступу та використання Сервісу як через Інтернет-сайт itDatingSite.com, так і за допомогою мобільних додатків, додатків у соціальних мережах, а також іншим способом, передбаченим угодою.
• 2.6. Угода – договір, що укладається між Адміністрацією та Користувачем з приводу умов використання Сервісу. Умови угоди доступні в мережі Інтернет за адресою: http://itdatingsite.com/legal/privacy.
• 2.7. Сервіс Інтернет-ресурс, що представляє собою сукупність інформації і програм для ЕОМ, які містяться в програмно-апаратної системи, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за адресою: http://itdatingsite.com.
3. Склад персональних даних, які обробляються Адміністрацією
• 3.1. В склад персональних даних, які обробляються Адміністрацією, входить наступна інформація про Користувачів Сервісу: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місто проживання, сімейний стан, стать, адресу електронної пошти, фотографія, інша інформація, яку Користувачі Сервісу добровільно і у визначеному ними обсязі повідомляють про себе або роблять доступною для Обробки (IP адресу, інформація з cookie, інформація про браузері Користувача Сервісу або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісу, час доступу, адреса запитуваної сторінки) при використанні Сервісу, якщо її обробка не заборонена законодавством Російської Федерації. При цьому Користувач Сервісу, на свій розсуд, може задати такі параметри використовуваного ним пристрої для доступу до Сервісу, які мінімізують передачу Адміністрації персональних даних про себе (наприклад, відключити cookie), за умови дотримання цієї Політики конфіденційності.
• 3.2. Адміністрація збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання доступу до Сервісу і надання послуг у відповідності з угодою.
4. Мета обробки персональних даних
• 4.1. Адміністрація здійснює обробку персональних даних, виключно в цілях:
• 4.1.1. надання послуг з надання доступу до Сервісу і можливості його використання Користувачами Сервісу, в тому числі при ідентифікації Користувача Сервісу, надання інформаційних послуг, таргетування рекламних матеріалів, вдосконалення Сервісу та розробці нових послуг;
• 4.1.2. укладення з Користувачами Сервісу інших угод, не заборонених законодавством Російської Федерації, і здійснення дій, спрямованих та/або пов'язаних з виконанням таких угод;
• 4.1.3. дотримання законодавства Російської Федерації.
5. Порядок обробки персональних даних
• 5.1. Обробка персональних даних здійснюється у наступних випадках:
• 5.1.1. обробка персональних даних здійснюється з згоди Користувача Сервісу на обробку його персональних даних;
• 5.1.2. обробка персональних даних необхідна для укладення та виконання договору, стороною якого є Користувач Сервісу;
• 5.1.3. здійснюється обробка персональних даних, доступ необмеженого кола осіб до яких надано Користувачем Сервісу або за його прохання;
• 5.1.4. в інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.
• 5.2. Адміністрація забезпечує можливість використання Сервісу тільки за умови попереднього надання Користувачем Сервісу добровільного та інформованої згоди про обробку його персональних даних у відповідності з цією Політикою конфіденційності.
• 5.3. При використанні Сервісу Користувач зобов'язується діяти добросовісно, при цьому добросовісність Користувача Сервісу передбачається в силу законодавства Російської Федерації. Користувач Сервісу зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе. Користувач Сервісу несе відповідальність за достовірність, актуальність та відповідність законодавству Російської Федерації наданої ним інформації і ризик порушення своїми діями прав третіх осіб.
• 5.4. Користувач Сервісу погоджується з тим, що Адміністрація може направляти на електронну адресу Користувача Сервісу, вказаний при реєстрації, інформаційні, фінансові, системні та інші повідомлення.
• 5.5. Користувач Сервісу має право відкликати згоду на обробку його персональних даних шляхом самостійного видалення облікового запису (акаунту) в Сервісі і припинення використання Сервісу.
• 5.6. У разі відкликання Користувачем Сервісу згоди на обробку його персональних даних Адміністрація припиняє обробку зазначених персональних даних і знищує їх у строк, що не перевищує 180 (сто вісімдесят) днів з дати отримання Адміністрацією відповідного відкликання, у порядку і на умовах, передбачених законодавством Російської Федерації і угодою.
6. Права Користувачів Сервісу
• 6.1. Користувачі Сервісу мають право:
• 6.1.1. на вільний і безоплатний доступ до персональних даних у порядку і межах, передбачених законодавством Російської Федерації;
• 6.1.2. на інформацію щодо своїх персональних даних та їх обробки, що надається в обсязі та порядку, встановленому законодавством Російської Федерації;
• 6.1.3. вимагати вилучення та/або виправлення недостовірних і неповних персональних даних, а також даних, оброблених з порушенням положень законодавства Російської Федерації, за умови, що Користувач Сервісу або його уповноважений представник представить відомості, що підтверджують, що персональні дані, які відносяться до відповідного суб'єкта і обробку яких здійснює Адміністрація, є неповними, застарілими, недостовірними, незаконно отримані або не є необхідними для заявленої мети обробки;
7. Забезпечення безпеки персональних даних
• 7.1. Адміністрація вживає необхідні організаційні та технічні заходи для забезпечення безпеки персональних даних Користувачів Сервісу від випадкового або несанкціонованого доступу, знищення, зміни, блокування доступу та інших неправомірних дій у відношенні персональних даних Користувачів Сервісу.
8. Прикінцеві положення
• 8.1. Ця Політика конфіденційності є загальнодоступним документом, декларує концептуальні основи діяльності Адміністрації при обробці персональних даних Користувачів Сервісу.
• 8.2. Адміністрація має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності. Нова редакція Політики конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за адресою http://itdatingsite.com/legal/privacy, якщо інше не передбачено Адміністрацією. Чинна редакція Політики конфіденційності завжди доступна в мережі Інтернет за адресою http://itdatingsite.com/legal/privacy.
• 8.3. Адміністрація інформує Користувачів Сервісу, що справжня Політика конфіденційності відноситься тільки до Сервісу. Адміністрація не контролює і не несе відповідальність за використання сайту третіми особами, на які Користувач може на свій розсуд і на свій ризик перейти за посиланнями, розміщеними за допомогою Сервісу іншими Користувачами Сервісу.
• 8.4. До відносин між Користувачами Сервісу та Адміністрацією, що виникають у зв'язку із застосуванням цієї Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право Російської Федерації.
• 8.5. У тих випадках, коли Адміністрація для зручності ознайомлення Користувачами з умовами цієї Політики конфіденційності надає її переклад на іншу мову, версія Політики конфіденційності російською мовою буде мати переважне значення, і відносини між Користувачем і Адміністрацією будуть регулюватися версією Політики конфіденційності російською мовою.