Правила о приватности

Политика приватности и заштите података корисника сајта itDatingSite.com
1. Увод и опште одредбе
• 1.1. Са циљем извршења и усклађености са законима Руске Федерације, соблюдений права Корисника Сајта, администрација сајта (у даљем тексту "Администрација") је развио и увео у акцију ову Политику приватности и заштите личних података Корисника Услуга itDatingSite.com (у даљем тексту – "Политика приватности").
• 1.2. Управа наводи да је обезбеђивање законитости и правичности обраду личних података Корисника Услуга, поштовање приватности личних података и безбедности процеса њихове обраде су неке од најважнијих задатака у обезбеђивању приступа Сервису.
• 1.3. Ова Политика приватности је развијен и извршава на основу закона Руске Федерације, која омогућава остварење сврхе обраде и заштите личних података Корисника Услуга.
2. Термини и дефиниције
• 2.1. Политика приватности личних података — обавезно за поштовање Управе или од стране овлашћених им лица који су примили приступ личним подацима, услов да их спречи ширење без сагласности субјекта или другог законског основа.
• 2.2. Обрада личних података – свака акција (операција) или скуп радњи (операција), направљених са личним подацима, укључујући прикупљање, снимање, систематизацию, акумулација, складиштење, усавршавање (ажурирање, промена), екстракција, коришћење, пренос (ширење, давање, приступ), обезличивание, блокирање, брисање, уништење личних података.
• 2.3. Администрација – администратори сајта itDatingSite.com.
• 2.4. Лични подаци – све информације које се односе на директно или индиректно одређени или главу физичко лице (субјекту личних података), што је, или, у предвиђеним законом и овим Пословником случајевима, являвшемуся од стране Корисника Услуга, обрађених Управе у циљу утврђеним овим Правилником.
• 2.5. Корисник Услуге – физичко лице које је страни корисничког уговора са Администрацијом у вези пружања услуга обезбеди приступ и коришћење Услуга преко Интернет-сајт itDatingSite.com тако и са овом мобилне апликације, апликације на друштвеним мрежама, као и на други начин прописаним Корисничким уговором.
• 2.6. Корисник споразум – уговор ће бити закључен између Управе и Корисника о условима коришћења Услуге. Услови Корисничког уговора су доступни на Интернету на адреси: http://itdatingsite.com/legal/privacy.
• 2.7. Сервис – Интернет-ресурс, представља скуп информација и програма за РАЧУНАР, садржаних у програму-хардверски систем обезбеђује доступност таквих информација на Интернету на адреси: http://itdatingsite.com.
3. Састав личних података обрађених Управе
• 3.1. У састав личних података обрађених Управе, улази следеће информације о Корисницима Услуга: презиме, име, средње име, датум рођења, град становања, брачно стање, пол, адреса е-поште, фотографија, друга информација коју Корисници Услуга добровољно и у одређеном их обиму извештаја о себи или чине доступним за Обраду (ИП адреса, информације из колачића, информације о претраживачу Корисника Услуга или другом програму, са којом се врши приступ Сервису, времена приступа, адреса тражене странице) при коришћењу Услуге ако је обрада није забрањено законима Руске Федерације. У овом случају Корисник Услуге, по сопственом нахођењу, може да зада такве поставке користи им уређаја за приступ Сервису који начин да смањи пренос Управи личне податке о себи (на пример, онемогућити колачиће), под условом да се придржавају ове Политике приватности.
• 3.2. Управа прикупља и чува само личне податке који су неопходни за обезбеђивање приступа Сервиса и пружање услуга у складу са Корисничким уговором.
4. Сврха обраде личних података
• 4.1. Управа врши обраду личних података искључиво у сврху:
• 4.1.1. пружање услуга обезбеди приступ Сервису и могућности његовог коришћења од стране Корисника Услуге, укључујући идентификацију Корисника Услуга, пружање информационих услуга, таргетировании промотивног материјала, побољшању Услуга и развоју нових услуга;
• 4.1.2. закључак са Корисницима Услуга других трансакција, није забрањено законима Руске Федерације, као и спровођење активности усмерених и/или у вези са вршењем тих послова;
• 4.1.3. у складу са законодавством Руске Федерације.
5. Редослед обраде личних података
• 5.1. Обрада личних података врши се у следећим случајевима:
• 5.1.1. обрада личних података врши се уз сагласност Корисника Услуге на обраду његових података о личности;
• 5.1.2. обрада личних података потребна за закључење и извршење уговора, странке чији је Корисник Услуга;
• 5.1.3. врши обраду личних података, приступ неограниченом кругу лица према којима је одобрен од стране Корисника Услуга или на његов захтев;
• 5.1.4. у другим случајевима, предвиђеним законима Руске Федерације.
• 5.2. Администрација пружа могућност коришћења Услуга само под условом претходног коришћења од стране Корисника Услуга добровољног и информисану сагласност о обради његових личних података у складу са овом Политиком приватности.
• 5.3. Када коришћење Услуге Корисник је сагласан да поступа у доброј вери, у овом случају интегритет Корисника Услуга претпоставља на снагу закона Руске Федерације. Корисник Услуга је дужан да обезбеди само поуздане информације о себи. Корисник Услуге је одговоран за тачност, ажурност и усклађеност са законима Руске Федерације пружа им информације и ризик од повреде својим акцијама права трећих лица.
• 5.4. Корисник Услуга је сагласан са чињеницом да Управа може послати на е-маил адресу Корисника Услуге, сте навели приликом регистрације, информационе, финансијске, системских и других обавештења.
• 5.5. Корисник Услуга има право да повуче пристанак на обраду његових података о личности кроз самостално уклањање свог налога (налога) у Служби и престанак коришћења Услуге.
• 5.6. У случају опозива од стране Корисника Услуга сагласности на обраду његових података о личности Управа престаје обраду наведених личних података и уништава их у року не дужем од 180 (сто осамдесет) дана од дана пријема Управе одговарајућег коментара, на начин и под условима предвиђеним законима Руске Федерације и Корисничким уговором.
6. Права Корисника Услуга
• 6.1. Корисници Услуга имају право да:
• 6.1.1. на слободан и бесплатан приступ својим личним подацима на начин и у року предвиђеним законима Руске Федерације;
• 6.1.2. на информације о својим личним подацима и да их обради, доступна у обиму и на начин прописан законима Руске Федерације;
• 6.1.3. захтевати изузимање и/или отклањања битних и непотпуних података о личности, као и подаци обрађени у супротности са одредбама закона Руске Федерације, под условом да је Корисник Услуге или његов овлашћени представник ће представити информације које потврђују да су лични подаци који се односе на одговарајући предмет и обраду које врши Администрација, су непотпуни, застарели, нетачне, незаконито стечена или нису неопходне за декларисане циљеве обраду;
7. Безбедност личних података
• 7.1. Администрација предузима потребне организационе и техничке мере за безбедност личних података Корисника Услуга од случајног или неовлашћеног приступа, разарања, промене, блокирање приступа и других незаконитих радњи у вези личних података Корисника Услуга.
8. Завршне одредбе
• 8.1. Ова Политика приватности је јавни документ, декларирующим концептуалне основе активности Управе приликом обраде личних података Корисника Услуга.
• 8.2. Управа има право да измени ову Политику приватности. Нова уређивачка Политика приватности ступа на снагу од тренутка када је њен пласман на Интернету на адреси https://itdatingsite.com/legal/privacy ако није другачије предвиђено Управе. Садашња редакција Политике приватности увек је доступан на Интернету на адреси https://itdatingsite.com/legal/privacy.
• 8.3. Управа обавештава Кориснике Услуга да ова Политика приватности се односи само на Сервису. Управа не контролише и није одговоран за коришћење сајта од стране трећих лица, на које Корисник може, по свом нахођењу и ризику иди на линкове објављени путем Сервиса од стране других Корисника Услуга.
• 8.4. На однос између Корисника Услуга и Администрације који се јављају у вези са применом ове Политике приватности је предмет примену право Руске Федерације.
• 8.5. У случајевима када Управа за погодности упознавање Корисника са условима ове Политике приватности обезбеђује њен превод на неки други језик, верзија Политике приватности на руском језику ће имати прече вредност, и однос између Корисника и Управе ће бити верзија Политике приватности на руском језику.