Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu itDatingSite.com
1. Wprowadzenie i postanowienia ogólne
• 1.1. W celu realizacji i zgodności z prawem Federacji Rosyjskiej, соблюдений praw Użytkowników Serwisu administracja serwisu (dalej – "Administracja") opracowała i wprowadziła w życie niniejszej Polityce prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu itDatingSite.com (dalej "Polityka prywatności").
• 1.2. Administracja twierdzi, że zapewnienie sprawiedliwości i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, zachowanie poufności danych osobowych i bezpieczeństwa procesów ich przetwarzania są jednymi z najważniejszych zadań przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do Serwisu.
• 1.3. Niniejsza Polityka prywatności została zaprojektowana i wykonywana na podstawie prawa Federacji Rosyjskiej, zapewniająca osiągnięcie celów przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.
2. Terminy i definicje
• 2.1. Poufność danych osobowych — obowiązek przestrzegania przez Administrację lub upoważnionych przez nich osób, uzyskania dostępu do danych osobowych, obowiązek nie dopuścić do ich rozpowszechniania bez zgody podmiotu lub innego uzasadnionego powodu.
• 2.2. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek czynności (operacji) lub zbiór czynności (operacji), dokonywanych z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, zapisywanie, organizowania, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnienie (aktualizacja, zmiana, usuwanie, wykorzystanie, transfer (dystrybucja, wynajem, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
• 2.3. Administracja – administratorzy strony itDatingSite.com.
• 2.4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych), który jest lub, w określonych przepisami prawa i niniejszym Regulaminem przypadkach, являвшемуся przez Użytkownika z Serwisu, przetwarzane przez Administrację w celu określonym w niniejszym regulaminie.
• 2.5. Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna, która jest stroną umowy z Administracją w sprawie świadczenia usług w celu zapewnienia dostępu i korzystania z Serwisu poprzez stronę internetową itDatingSite.com jak i za pomocą aplikacji mobilnych, aplikacji na portalach społecznościowych, a także w inny sposób, przewidziany umową Użytkownika.
• 2.6. Umowa – kontrakt zawierany między operatorem i Użytkownikiem w sprawie warunków korzystania z Serwisu. Warunki umowy dostępne są w Internecie pod adresem: http://itdatingsite.com/legal/privacy.
• 2.7. Usługa – dostęp do Internetu-zasób, który jest zbiorem informacji i programów KOMPUTEROWYCH, zawartych w programowo-sprzętowej systemu, zapewniającej dostępność takich informacji w sieci Internet pod adresem: http://itdatingsite.com.
3. Skład danych osobowych przetwarzanych w Administracji
• 3.1. W skład danych osobowych przetwarzanych w Administracji, zawiera następujące informacje o Użytkownikach Serwisu: nazwisko, imię, imię ojca, data urodzenia, miasto zamieszkania, stan cywilny, płeć, adres e-mail, fotografia, inne informacje, które Użytkownicy Serwisu dobrowolnie i w określonym przez nich zakresie donoszą o sobie lub robią dostępnej dla Traktowania (adres IP, informacje z plików cookie, informacje o przeglądarce Użytkownika Serwisu lub z innego programu, za pomocą którego uzyskiwany jest dostęp do Serwisu, czas dostępu, adres żądanej strony) podczas korzystania z Serwisu, jeśli jej przetwarzanie nie jest zabronione prawem Federacji Rosyjskiej. Przy tym Użytkownik Serwisu, według własnego uznania, może zadać takie ustawienia używanego im urządzenia w celu uzyskania dostępu do Serwisu, które minimalizują przenoszenie Administracji danych osobowych o sobie (np. wyłączyć cookie), pod warunkiem przestrzegania niniejszej Polityki prywatności.
• 3.2. Administracja zbiera i przechowuje tylko te dane osobowe, które są niezbędne do zapewnienia dostępu do Serwisu i świadczenia usług zgodnie z umową Użytkownika.
4. Celem przetwarzania danych osobowych
• 4.1. Administracja wykonuje przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu:
• 4.1.1. świadczenia usług w celu zapewnienia dostępu do Usługi i możliwości jego wykorzystania przez Użytkowników Serwisu, w tym podczas identyfikacji Użytkownika Serwisu, świadczenie usług informacyjnych, таргетировании materiałów reklamowych, doskonalenie Serwisu i rozwoju nowych usług;
• 4.1.2. wnioski z Użytkownikami Serwisu innych transakcji, nie zabronionych przez prawo Federacji Rosyjskiej i realizacji działań i/lub związanych z realizacją tych transakcji;
• 4.1.3. zgodności z przepisami Federacji Rosyjskiej.
5. Kolejność przetwarzania danych osobowych
• 5.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących przypadkach:
• 5.1.1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą Użytkownika Serwisu na przetwarzanie jego danych osobowych;
• 5.1.2. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, którego stroną jest Użytkownik Serwisu;
• 5.1.3. odbywa się przetwarzanie danych osobowych, dostęp do nieograniczonego kręgu osób, do których przyznana przez Użytkownika z Serwisu lub na jego wniosek;
• 5.1.4. w innych przypadkach, przewidzianych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.
• 5.2. Administracja zapewnia możliwość korzystania z Serwisu wyłącznie pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Użytkownika z Serwisu dobrowolnej i świadomej zgody o przetwarzaniu jego danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
• 5.3. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się działać w dobrej wierze, przy tym rzetelność Użytkownika Serwisu zakłada się w życie ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest podawać tylko prawdziwe informacje o sobie. Użytkownik Serwisu ponosi odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z prawem Federacji Rosyjskiej dostarczonych im informacji i ryzyko naruszenia swoimi działaniami praw osób trzecich.
• 5.4. Użytkownik Serwisu zgadza się z tym, że Administracja może kierować na adres e-mail Użytkownika Serwisu, podany podczas rejestracji, informacyjne, finansowe, systemowe i inne powiadomienia.
• 5.5. Użytkownik Serwisu ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez samodzielne usunięcie swojego konta (konta) w Serwisie i zaprzestanie korzystania z Serwisu.
• 5.6. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z Serwisu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych Administracja zatrzymuje przetwarzanie podanych danych osobowych i niszczy je w terminie nie dłuższym niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni od daty otrzymania przez Administrację odpowiedniej opinii, w sposób i na warunkach przewidzianych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej i umowy Użytkownika.
6. Prawa Użytkowników Serwisu
• 6.1. Użytkownicy Serwisu mają prawo do:
• 6.1.1. na wolne i nieodpłatnej dostęp do swoich danych osobowych, w trybie i zakresie przewidzianym przepisami prawa Federacji Rosyjskiej;
• 6.1.2. na informacje o swoich danych osobowych i ich przetwarzania, dostarczanych w zakresie i zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej;
• 6.1.3. wymagać wyłączenia i/lub sprostowanie nieprawdziwych i niepełnych danych osobowych, a także danych przetwarzanych z naruszeniem przepisów prawa Federacji Rosyjskiej, pod warunkiem, że Użytkownik Serwisu lub jego upoważniony przedstawiciel przedstawi informacje potwierdzające, że dane osobowe, które odnoszą się do danego podmiotu i traktowanie których wykonuje Administracja, są niekompletne, nieaktualne, nieautentyczne, nielegalnie uzyskanymi lub nie są niezbędne do wyznaczonego celu przetwarzania;
7. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych
• 7.1. Administracja podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników Serwisu przed przypadkowym lub nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, zmiany, zablokowania dostępu i innych bezprawnych działań w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników Serwisu.
8. Postanowienia końcowe
• 8.1. Niniejsza Polityka prywatności jest dokumentem ogólnodostępnym, декларирующим koncepcyjne podstawy działań Administracji przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Serwisu.
• 8.2. Administracja ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Nowa wersja Polityki prywatności obowiązuje od momentu umieszczenia jej w sieci Internet pod adresem http://itdatingsite.com/legal/privacy jeśli nie postanowiono inaczej Administracją. Obowiązująca wersja Polityki prywatności zawsze dostępna w sieci Internet pod adresem http://itdatingsite.com/legal/privacy.
• 8.3. Administracja informuje Użytkowników Serwisu, że niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu. Administracja nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z serwisu przez osoby trzecie, na które Użytkownik może według własnego uznania i na własne ryzyko linków udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przez innych Użytkowników Serwisu.
• 8.4. Do relacji między Użytkownikami Serwisu i Administracją, powstającymi w związku z wykorzystaniem niniejszej Polityki prywatności, podlega stosowania prawa Federacji Rosyjskiej.
• 8.5. W tych przypadkach, gdy Administracja dla ułatwienia zapoznania Użytkowników z warunkami niniejszej Polityki prywatności usług jej tłumaczenie na inny język, wersja Polityki prywatności w języku rosyjskim będzie mieć decydujące znaczenie, i stosunki między Użytkownikiem i Administracją będą przestrzegane zgodnie z wersją Polityki prywatności w języku polskim.